Chemistry - Faculty

Dr. A K. Abdul Rahim

PE Muhammed Abdul Rasheed

Kavitha AP

Mohammed Ziyad

Dr Rafeeque P

Dr. Reji Thomas

Shanavas Yoosuf

Dr T Shalina Begum

9447218797

K Sumayya