Chemistry - Faculty

Dr. A K. Abdul Rahim

9447517230, 2441149

PE Muhammed Abdul Rasheed

562121010, 0483 2710534

Dr Kavitha AP

8086827711

Mohammed Ziyad

9747616705

Dr Rafeeque P

9048256024

Dr. Reji Thomas

8943430700

Shanavas Yoosuf

9400392553

Dr T Shalina Begum

9447218797

K Sumayya

7025297011

Dr P. K. Sajith

9349280803