Chemistry - Faculty

Dr Kavitha AP

8086827711

P. A. Mohammed Ziyad

9747616705

Dr Rafeeque P

9048256024

Dr. Reji Thomas

8943430700

Shanavas Yoosuf

9400392553

Dr T Shalina Begum

9447218797

K Sumayya

7025297011

Dr P. K. Sajith

9349280803

Dr. A K. Abdul Rahim (Retired on 30/06/2018)

9447517230, 2441149

PE Muhammed Abdul Rasheed (Retired)

562121010, 0483 2710534