Psychology (SF) - Faculty

Dr. Jomon Joy

9961 750 735

Farah Haris

+91 9746 916 727

Shahana Sathar K P

8111834939

Sajnamol

8301943992

Sreechithra V. G.

K. V. Shemila

U.K. Fathimath Suhra

9544545310

Dr. V. Thahir

8547370611

Amrutha

9562926026

M. Sreeja

8547560470