Psychology (SF) - Faculty

Dr. Jomon Joy

9961 750 735

Farah Haris

+91 9746 916 727

Shahana Sathar

Sreechithra V. G.

Anjali S. N

Pragila V. M