Psychology (SF) - Faculty

Dr. Jomon Joy

9961 750 735

Farah Haris

+91 9746 916 727

Haritha Aji

8281627068

Anaswara Padmanabhan

9496843167

Amila Anjum

9446087431

Basima T

9845181797

Dr. V. Thahir

8547370611

Amrutha

9562926026

M. Sreeja

8547560470