News

Janab P. K. Ahamed, Janab C. P. Kunhimohammed & Janab K. V. Kunhammed Koya Lay the Foundation Stone of Pareeksha Bhavan Building

 

  

Janab P. K. Ahamed, Janab C. P. Kunhimohammed , Janab K. V. Kunhammed Koya Lay the Foundation Stone of Pareeksha Bhavan Building 15 June 2019(1)

 Janab P. K. Ahamed, Janab C. P. Kunhimohammed , Janab K. V. Kunhammed Koya Lay the Foundation Stone of Pareeksha Bhavan Building 15 June 2019(2)