News

Mohammed Yasir T, MLISc student (2013-15 BATCH) Qualifies UGC NET (2015) and JRF (2016)

Mohammed Yasir MLISc Student UGC JRF 2016

Our student Mr Mohammed Yasir T, MLISc (2013-15 BATCH) qualfied UGC NET (2015) and JRF (2016)

Congratulations to Mr Mohammed Yasir T and Department of Library Science.