Statistics - Faculty

Dr. P. Anilkumar

9961953892, 0483 2833430

Dr. N. V. Samiyya

9744210710, 2441076

C. Ummer Koya

9387441446, 2441447

Dr. S. D. Krishnarani

0494-2403403, 9496127836

Dr. Haritha N. Haridas

9387695869

R. M. Juvairiyya

9961604914, 2441431

Dr. K. V. Abdul Rasheed

9446145770

Dr. K. K. Hamsa (Retired)

Dr. Abdul Saleem E (Retired)

8086656036