Statistics - Faculty

Dr. P. Anilkumar

Dr. N. V. Samiyya

9744210710

Dr. K. K. Hamsa

Dr. S. D. Krishnarani

0494-2403403, 9496127836

Dr. Haritha N. Haridas

9387695869

R. M. Juvairiyya

9961604914

Dr. Abdul Saleem E

8086656036